ข่าวประกาศ

NEWS

28-04-2565 ประกาศผลการตัดสิน ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออก (Download)

29-04-2565 ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรคณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) และหลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน CWIE ในสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ

Take look at our

CWIE

สหกิจศึกษาและการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน
Discover
นิสิต นักศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา
สถานประกอบการ

สหกิจศึกษาและการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน

Cooperative and Work Integrated Education

CWIE (Cooperative and Work Integrated Education) คือ หลักสูตรการเรียนการสอนในลักษณะร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ (ภาครัฐ เอกชน ชุมชน) เพื่อให้บัณฑิตพร้อมสู่โลกแห่งการทำงานจริงได้ทันที มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของตลาดงาน สามารถพัฒนาอาชีพในปัจจุบันและเตรียมพร้อมรองรับตำแหน่งงานในอนาคต

สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) จึงเป็นหนึ่งในกลไกการจัดการเรียนการสอนที่สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานภายนอก ดำเนินการร่วมกันอย่างเป็นระบบ โดยให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในสถาบันอุดมศึกษาควบคู่กับการปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานภายนอก (Work-based Learning) ในทุกรูปแบบ ที่ทำให้นักศึกษามีสมรรถนะ (ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) ทัศนคติ (Attitudes) และค่านิยม (Values) และคุณลักษณะตรงกับความต้องการของตลาดงาน และพร้อมสู่โลกแห่งการทำงานจริง โดย CWIE เป็นคำที่ครอบคลุมถึงสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ในรูปแบบต่างๆ เช่น Sandwich Course, Practicum, Post-course Internship เป็นต้น
Read More

บริการของเครือข่าย

หลักสูตรฝึกอบรม

รายชื่อผู้ผ่านการอบรม

หลักสูตรสหกิจศึกษา

ผลงานCWIE

สถิติCWIE