เครือข่ายพัฒนาสกิจศึกษาภาคตะวันออก

คณะอนุกรรมการ

ผศ.ดร.พรรณี พิมาพันธุ์ศรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
ประธาน
อาจารย์ประยุทธ อินแบน
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
อนุกรรมการ
ผศ.ดร.ดลฤทัย ศรีทะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
อนุกรรมการ
ผศ.ดร.สุพัตรา รักษาพรต
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
อนุกรรมการ
อาจารย์ฐิติมา มีช้าง
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
อนุกรรมการ
อาจารย์อำพร ไพฑูรย์
วิทยาลัยชุมชนตราด
อนุกรรมการ
ผศ.ดร.สุทธิชัย พิสุทธิ์เสรีวงศ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
อนุกรรมการ
อาจารย์กมลวรรณ รอดหริ่ง
มหาวิทยาลัยบูรพา
อนุกรรมการและเลขานุการ
นายพัทธนัย เสาะแสวง
มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ช่วยเลขานุการ

Subscribe to our newsletter

Curabitur elit turpis, maximus quis ullamcorper sed, maximus eu neque. Cras ultrices erat nec auctor blandit.