SERVICE

NEWS

ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรคณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) และหลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน CWIE ในสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ

  - รายชื่อหลักสูตรคณาจารย์นิเทศ CWIE  
  - รายชื่อหลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน CWIE ในสถาบันอุดมศึกษา  
  - รายชื่อหลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน CWIE ในสถานประกอบการ  
     

ประกาศผลการตัดสินผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออก