เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออก
Eastern Cooperative Education Network (ECEN)

ติดต่อผู้ประสานงาน
อ.กมลวรรณ รอดหริ่ง
เลขานุการเครือข่ายฯ

kamolwan@go.buu.ac.th

นายพัทธนัย เสาะแสวง
ผู้ช่วยเลขานุการเครือข่ายฯ

pattanai@go.buu.ac.th

นายบูรพา แก้วแหวน
เจ้าหน้าที่ประสานงานเครือข่ายฯ

burapar@go.buu.ac.th

นายธีรวัฒน์ ฉันทโสภณ
เจ้าหน้าที่สารสนเทศเครือข่ายฯ

theerawatc@go.buu.ac.th

รายละเอียดการติดต่อ

169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

038-102397

จันทร์ - ศุกร์ , 08.00 - 16.30 น.

ecenwilcoop@gmail.com

we reply in 24 hrs